Erhvervsarbejde

2016 – nu Advisory board og senere bestyrelsesmedlem i PsykologNet amba.

Andelsnetværk for 250 privatpraktiserende psykologer. Bestyrelsen er betalt og opgaven var fra start at få trimmet organisationen økonomisk samt sikre salg af ydelser.

2014 – nu Selvstændig Psykolog    www.dorte.nu.

Firmaet har tre fokusområder: undervisning, organisationsændringer og individuelle sessioner / terapi.

Undervisning  foregår i både private og offentelige arbejdspladser. Det er f.eks. arbrejdsmiljøuddannelse, specifikt bestilte opkvalificerende forløb eller oplæg i større forsamlinger.

Organisationsændringer kan være processer for dårligt psykisk arbejdsmiljø, Implementering af evalueringsstrategi i organisation, hjælp til at udvikle beredskabsplaner, opgaver hvor der skal optimeres på samarbejde og skabes fokus på kerneopgaven.

Individuelle sessioner dækker over f.eks. terapi, krisepsykologiske forløb, supervision, ledersparring, personlig udvikling og forløb med fokus på forbedring af specifikke kompetencer i forlængelse af KPI.

2013 – 2014 Leder af PPR, Familiebehandling og Integrationsteam    Struer Kommune

Leder for ca 25 medarbejder fordelt på så forskellige faggrupper som psykologer, socialrådgivere, pædagoger / familiebehandlere, pædagogiske konsulenter, tale-høre konsulenter og ergoterapeuter.

Opgaverne ved ansættelse lød på implementering af ny lovgivning, nye funktionsbeskrivelser og ydelseskatalog, hjemtagelse af integrationsopgave samt at sætte ramme for procedurer og arbejdgange ifm. 50% reduktion af ledelseslag. En stor del af jobbet bestod i at sikre inddragelse medarbejdernes faglige viden og engagement i alt dette.

Dertil var der beskrevet en konkret arbejdsmiljøopgave på det psykiske arbejdsmiljø i en af afdelingerne, 

Desuden ansvarlig for beredskabsplan for børn på alle skoler, institutioner og dagplejer ved kritiske hændelser. Herunder at hjælpe de nære voksne til at bistå udsatte børn.

2012 – 2013 Psykologfaglig Teamkoordinator    Ringkøbing Skjern Kommune

Teamkoordinator for team af ni psykologer og tre pædagogiske udviklingskonsulenter.

Intensivt arbejde ifht det psykiske arbejdsmiljø – bl.a. vha. individuelle samtaler, monitorering af sagsstammer og samtaler ifm langtidssygemeldinger og tilbagevenden herefter. Arbejde med at højne fagligheden bl.a. via temadage, igangsættelse af supervision og målrettet brug af kursusmidler.

Har arbejdet aktivt med at generere ejerskab i teamet ifht at få afgrænset og rammesat opgaver – herunder i fællesskab at producere servicebeskrivelse og funktionsbeskrivelser.

Har gennemført proces hvor teamet i fællesskab har estimeret tid for de specifikke ydelser vi leverer. Dette med henblik på at estimere mængden af arbejde vi kan levere.

Strukturering af faggruppemøder hvori sagsfordeling indgår og deltagelse i arbejdsgruppe omkring personalemøder. Håndtering af klagesager. Sørget for at generere velvilje ifht. ledelsen fra teamet således beslutninger kunne gennemføres.

Deltagelse i PPR ledernetværk i Region Midt samt Regionssamarbejdet i Psykiatrien i Region Midt.

2010 – 2012 Arbejdspsykolog    Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest

Oplæg på arbejdsmiljøuddannelser

Håndtering af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet.

Sager med terapiforløb efterfulgt af vejledning på arbejdspladsen ifm. tilbagevenden efter længere sygemelding med stress, angst eller depression (både for grupper og enkeltindivider).

Supervision af personalegrupper på forskellige institutioner ifm. store følelsesmæssige krav i arbejdet.

Kortlægning og intervention ifm mobning og chikane

Samtaler ifm. Fyringsrunder – herunder tilstedeværelse ved massefyringer

Ledercoaching

Forløb ifm pludselige og traumatiske hændelser – både individuelt og og grupper.

APV i forskellige former f.eks. som gruppeinterview på firma med 200 + medarbejdere.

Foredrag og individuelt tilpassede kurser med div. Arbejdsmiljø relaterede emner.

2009 – 2014 Projekt “Senfølger af seksuelle overgreb”    Servicestyrelsen

På opfordring er jeg en af 37 psykologer, som tilbyder samtaler til klienter henvist gennem Servicestyrelsen.

Ud over samtaleforløb indgår der en evaluering af terapiforløbet sammen med klienten. Der bliver lavet samlet evaluering af hele projektet

2008 – 2010 Projektansat i UTA. – Esbjerg Kommune

En af to psykologer ansat af ungdomsuddannelser i Esbjerg Kommune.

I projektet varetages mange forskellige opgaver med unge samt deres undervisere.

Vi tilbyder eksamenskurser og terapi for eleverne i form af gruppeterapi eller individuel terapi.

Udredning kan være et skridt på vejen i forhold til beskrivelse af den unges behov overfor kommunen eller for at henvise til psykiatrien.

Jeg har gruppeterapi hvor psykoedukation og samtaler mellem de unge er i fokus.

I jobbet indgår oplæg og supervision af lærere og mentorer.

Jeg var med til at evaluere projektet på fakturerede timer, økonomi mm . efter et halvt år.

Desuden er jeg tilknyttet Jobcenterets Kompetenceprojekt, som er for den svageste gruppe af elever samt klienter fra Jobcenteret. Her er jeg en del af Niras’ selvstændige evaluering af dette projekt.

2008 Psykolog I PPR 10 måneder – Varde Kommune

Jeg varetog psykologfunktionen på to almindelige skoler, en børnehave og forskellige specialpædagogiske tilbud som tale-klasser, specialklasserækker på to forskellige skoler, tilbud til børn med ADHD, tilbud til tidligt følelsesmæssigt skadede børn samt en institution for børn med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne.

En stor del af tiden blev brugt på supervision og forældresamarbejde.

2006 Vikar for lærer 4 måneder på Brande Højskole

Målgruppen er invandrer, socialt dårligt fungerende unge samt meget læsesvage elever.

Underviste i faget Dansk for fremmedsprog og førte eleverne op til Dansk Prøver. Integretet i undervisning var viden om dansk kultur og historie.

Underviser på Dansk hold med de elever, som havde brug for at lære at bruge kompenserende redskaber i forhold til at læse og skrive.

2006 – AKT lærer i Folkeskole – Brande

Ansat for 6 måneder til at støtte hvor der er behov på en folkeskole.

Havde få vikartimer men planlagde derudover selv min dag ud fra de belastede børns behov. Bl.a. var jeg altid sammen med børnene i frikvartererne.

Var ofte inde i forskellige klasser i en kortere periode for at hjælpe med at skabe ro.

2005 Eksportchauffør i Tyskland

Kørte med døre og vindmølledele som anden chauffør for to forskellige vognmænd

2002 – 2005 PPR Psykolog Esbjerg Kommune

Jeg varetog to skole distrikter med hver ca. 700 elever af meget blandet etnicitet. Jeg varetog desuden 5 almindelige institutioner, to specialinstitutioner.

Opgaver med udredning, handleplaner og mindre samtaleforløb med børn, unge og forældre. Supervision af lærer og pædagoger, ligesom der på specialinstitutionen var tilbud om forældresupervision med støtte fra personalet. Stor fokus på forebyggelse. Var en del af PPR´s ”Traume Team” hvor vi akkumulerede viden om traumatiserede forældre og børn. Dette var i samarbejde med Dansk Flygtning hjælp.

Var med til at lave pilotprojekt omkring screening af førskole elever efter Howard Gardners principper omkring ”De Mange Intelligenser”.

2002 Praktik på VASU

Jeg fandt selv praktiksted på Vejle Amts Sociale Udviklingscenter uden brug af universitetet.

Samtaleforløb med unge ambulante klienter med blandingsmisbrug.

Deltagelse i personale supervisering af socialrådgivere og misbrugskonsulenter i huset.

Desuden 14 dage på døgninstitutionen Kråsiglund hvor jeg deltog i dagligdagen med misbrugerne og fik et stort indblik i stedets fortolkning af Minnesotamodellen og desuden fik værdifuld praktisk erfaring omkring gruppesamtaler.

2000 – 2001 Arrangør af Ungdomssommerlejr for DAMP foreningen

Arrangerede lejr for 16 unge med ADHD i fire dage. Lejren var en del af en social træning hvorfor der var indlagt aktiviteter som madlavning, konkurrencer og en tur hvor vi sammen tog offentlige transportmidler til en større by.

Der var ansat to andre voksne, som hjalp med at afvikle den praktiske del af lejren. Enkelte af de unge havde tillige handicaps som turettes, asberger eller var døvstum hvorfor jeg lærte tegnsprog på et lavere niveau.

Der var høj grad af samarbejde med forældrene, da det var dem som var min arbejdsgiver.

Afsluttende skriftlig materiale om forberedelse, afvikling og evaluering med forslag til konstruktive ændringer.

1997 – 2000 Deltids studiejobs:

Cafemedarbejder i Århus og Holstebro.

Phoner hos Falck i Århus

Bartender og Tjener i Holstebro.

Handicaphjælper på institution for voksne fysisk og psykisk handicappede.

Nattevagt i hjemmeplejen samt på “Åparken Brande (bosted for 12 senil demente)

1994 – 2002 Fuldtidsjobs (nogle sideløbende med studier)

Personlig hjælper for handicappet kvinde.

Nattevagt på Danmarks Lærerforenings kursuscenter Skarrildhus

Vikariat på amt instituon for unge med adfærdshandicaps.

Klipper på JBS Undertøjet i Herning.