Dette brev er ‘det med småt’ – jeg har lavet den for at vi ikke skal bruge tiden i din første konsultation på dette. Du bedes derfor orientere dig i nedenstående og spørge mig hvis der er noget du vil have uddybet. Jeg vil i første session sikre mig at du enten har læst det her eller på min hjemmeside.

God fornøjelse 🙂

Regler og love generelt ved behandling hos mig:

Du har ret til et antal samtaler – ved sygesikring er det 12, ved forsikringer varierer det og da du selv lægger ud og er i kontakt med forsikringen er det ikke noget jeg kan hjælpe med (ud over at skrive et par linjer til dig hvis din forsikring beder om det).

Hyppigheden for samtaler vil oftest være ca. en gang om ugen de første gange og derefter vil vi drøfte hvad der er relevant. Ofte vil der gå længere tid mellem vores sessioner med tiden. Ved krisepsykologiske forløb er der opfølgning efter typisk 1 – 2 dage, men dette kan være telefonisk.

Der er ikke længere venteværelse, men du er velkommen til at tage plads i rummet før tid. Jeg har 15 – 30 min mellem hver klient, så det er sjældent du vil møde andre, som er i behandling hos mig.

Afbudsregler og gebyrer

Afbud skal gives min dagen før inden kl 8.00 så jeg kan nå at disponere over tiden til andre. Hvis afbud gives for sent eller du glemmer at komme, afregnes tiden som værende brugt – også selv om du eller dit barn er syg. Ved sygesikringshenvisning skal du også betale en gange egenandel. Anden gang  og fremadrettet skal du betale dobbelt egenandel.

Betaling sker via mobilepay efter hver session, hvor vi også finder en ny tid.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må drøfte din sag med andre. Eneste undtagelse er ved supervision, hvor jeg har mulighed for at drøfte sager med kollegaer, for at sikre optimal behandling – da vil du være anonymiseret og du kan se en kort note i journalen herom.

Undtaget er desuden min pligt til at underette hvis du er til fare for dig selv eller andre jf sundhedslovens § 41, ligesom der er skærpet underretningspligt når det gælder børn og unges trivsel jf. Servicelovens §153

Livreddende førstehjælp

Jeg har fuld førstehjælpskursus i 2006 samt senest gennemgået det lovpligtige hjertestarterkursus i 2019.

Hjertestarter forefindes på:

Bremdal: Phønixgården, Fjordvejen 28, 7600. PLACERING Hjertestarteren findes i mellemgangen ved hovedindgangen mod vest. Placeret til venstre på væggen. Der er vedhæftet tre billeder i forhold til placering.

Datasikkerhed:

Ved sygesikringsklienter er der i udgangspunktet et startbrev samt epikrise til den henvisende læge – du har mulighed for at vælge dette fra ved at sige det til mig.

Jeg skriver journal hver gang du har været her. Det vil sige, jeg skriver lidt om din årsag til at komme til psykolog. Formålet er at dig en god og relevant behandling. Der skrives i korte sætninger og stikord, i overskrifter. Du er altid velkommen til at anmode om din journal – det hedder aktindsigt. Du vil få den sendt som en pdf via sikker mail med en kode. Jeg må gerne lave tilføjelser i journalen skulle du ønske det, men jeg må ikke ændre i journalen.

Jeg skriver i et system der hedder GCM som er krypteret. Din journal gemmes her 5 år efter du er afsluttet – kun du eller nogen du har givet specifik samtykke til kan bede om din journal.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Jeg kan modtage og give oplysninger om dig fra din læge, kommune og andre hvis du har givet dit samtykke til det.  Hvis der gives længere skrivelser eller udleveres journal gennemgår jeg dette med dig først for at være sikker på du er indforstået med hvad der udlevers.

Vedr. Akkreditering:

Når du kommer med henvisning til psykolog via sygesikringen skal du vide, at psykologen er underlagt akkreditering. Det betyder at kvaliteten af det jeg skriver i journalen skal gennemgåes i stikprøver – det kan altså blive din journal. Det er alene kvaliteten af mine optegensler der kigges på (altså ikke hvad du har sagt) og den person som skal undersøge dette har tavshedspligt og jeg har først anonymiseret dine stamoplysninger som navn, cpr nummer mm.

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af dig som klient samt af dine pårørende. Du kan læse mere om hvad det er og hvordan du indberetter her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Du kan altid læse disse oplysninger på min hjemmesiden